Algemene voorwaarden versie 1.3

Inhoud

 1. Definities
 2. Over deze algemene voorwaarden.
 3. Over diensten die worden geleverd via Inspiring Mountains
 4. Registratie en deelname
 5. Verantwoordelijkheden van de Deelnemer en de Trainer / Coach
 6. Aansprakelijkheid
 7. Annulering- en restitutiebeleid

Definities

 1. Behandelaar: een getrainde therapeut, geestelijke of lichamelijke gezondheidsprofessional (arts, psycholoog of psychiater).
 2. Communicatie per e-mail: wanneer in de tekst van deze Algemene voorwaarden communicatie "per e-mail" wordt vermeld, gebruikt Inspiring Mountains het e-mailadres info@inspiringmountains.com.
 3. Deelnemer: de persoon die is toegelaten tot en deelneemt aan een Dienst
 4. Diensten: diensten zijn alle activiteiten die worden aangeboden door Inspiring Mountains op www.inpringmountains.com, inclusief (en niet beperkt tot) workshops, trainingen, retraites of coaching.
 5. Geregistreerd persoon: een persoon die het service-gerelateerde registratieformulier heeft ingevuld, deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en welke registratie wordt bevestigd door een bevestigingsmail van info@inspiringmountains.com.
 6. Groepsactiviteiten: Diensten die worden aangeboden als één evenement waarvoor meerdere personen zich kunnen registreren.
 7. Intakeproces: voor toelating tot een Dienst wordt een gerelateerd intake-formulier naar het geregistreerde persoon gestuurd.. Dit proces is bedoeld om te verifiëren of er een goede match is tussen de geregistreerde persoon en de service aangeboden door Inspiring Mountains.
 8. Klant: elke persoon die geïnteresseerd is of zich registreert voor een van de Diensten die worden aangeboden door Inspiring Mountains
 9. U: Het woord Klant, Deelnemer en "U" worden naast elkaar gebruikt in deze Algemene voorwaarden

Over deze algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de aangegane overeenkomst tussen de Klant en Inspiring Mountains.
 2. De versie van de Algemene voorwaarden worden geïdentificeerd door een versienummer en de datum waarop ze werden gepubliceerd op de website van Inspiring Mountains.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
 4. Door u te registreren bij Inspiring Mountains voor een Dienst gaat u akkoord met en accepteert u deze Algemene Voorwaarden.

Over diensten die worden geleverd via Inspiring Mountains

 1. Diensten aangeboden door Inspiring Mountains zijn geen therapie, noch een vervanging voor een psychologische of fysieke behandeling door een Behandelaar
 2. De Trainer / Coaches die een Dienst leveren, zijn getraind en gecertificeerd op hun vakgebied. Een beschrijving van hun expertise is te vinden in hun individuele profiel op www.inspiringmountains.com.
 3. In het geval van een groepstraining en indien van toepassing voor een Dienst, wordt het minimum en / of maximum aantal deelnemers vermeld.
 4. Een groepstraining vindt doorgang wanneer aan het vereiste minimum aantal aanmeldingen is voldaan.
 5. In geval er zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld voor een groepstraining, behoudt Inspiring Mountains zich het recht voor deze te annuleren.

  Registratie en deelname

  1. Een klant registreert zich via de website www.inspiringmountains.com voor een dienst door het invullen van het dienst-gerelateerde registratieformulier. De registratie is voltooit wanneer een deelnemer hiervan een bevestigingsmail heeft ontvangen.
  2. Het besluit to deelname aan de groepstraining vindt plaats op volgorde van aanmelding en nadat het intakeproces is afgerond en de voor de training verschuldigde betalingen zijn voldaan. 
  3. Inspiring Mountains heeft het recht om deelname aan een service of verdere toegang tot de services te weigeren, als de deelnemer  volgens de trainer / coach een gezondheidsrisico loopt. of als de betalingsverplichtingen niet zijn voldaan.

  Het intakeproces

  1. Na registratie ontvangt de deelnemer een intakeformulier met het verzoek om deze naar waarheid in te vullen en zo snel mogelijk per e-mail naar Inspiring Mountains terug te sturen.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om gedurende het intakeproces informatie te delen die een risico kan vormen voor deelname.
  3. Wanneer het intakeformulier wordt teruggestuurd, neemt de trainer / coach contact op met de deelnemer voor een interview, Het interview kan persoonlijk of via telefoon/ Skype /Zoom plaatsvinden.
  4. Het interview wordt gedaan om de wederzijdse verwachting te bespreken en om te verifiëren of er een goede match voor deelname..
  5. Als de deelname definitief is wordt dit aan de deelnemer per e-mail  bevestigd.

  Verantwoordelijkheden van de Deelnemer en de Trainer / Coach

  1. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het beheer, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de training.
  2. De deelnemer dient zijn eigen limieten te respecteren en is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze en wijze van deelname aan oefeningen tijdens de training en de mogelijke gevolgen voor zijn / haar gezondheid. Bijgevolg kan Inspiring Mountains noch de Trainer / Coach aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
  3. Als u als deelnemer tijdens een Dienst als gevolg van deelname aan een Dienst emotionele of fysieke angst of schade ervaart, wordt verwacht dat u de Trainer / Coach hiervan op de hoogte brengt. De trainer / coach zal met u bespreken hoe verder te gaan.
  4. Als onderdeel van zijn / haar verantwoordelijkheid voor uw welzijn, kan de trainer / coach besluiten dat u verdere deelname aan een training staakt.

  Aansprakelijkheid

  1. Inspiring Mountains is niet aansprakelijk voor enig verlies dat een deelnemer lijdt als gevolg van deelname anders dan wettelijk is bepaald.
  2. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de training.
  3. De deelnemer stemt ermee in dat elke claim tegen Inspiring Mountains of een leraar, trainer, beoefenaar, medewerker of agent van Inspiring Mountains wordt gedaan binnen 60 dagen na het evenement dat aanleiding geeft tot een dergelijke claim.
  4. De deelnemer erkent warrants en aanvaardt dat de maximale totale aansprakelijkheid van Inspiring Mountains de voor de Dienst betaalde vergoeding niet zal overschrijden

  Annulering- en restitutiebeleid

  Wanneer de deelnemer de deelname aan de Dienst wil annuleren, moet de annulering vóór het begin van een Dienst per e-mail aan Inspiring Mountains gemeld. Inspirational Mountains hanteert hierbij het volgende restitutiebeleid:

  1. 100% restitutie bij annulering 14 dagen voor aanvang van de training / workshop / evenement
  2. 50% restitutie bij annulering minder dan 7 dagen voorafgaand aan de start van de training / workshop / evenement
  3. Geen (0%) restitutie indien een deelnemer niet aanwezig is tijdens delen van de curus is of een deelnemer zijn / haar deelname annuleert op de dag van de start van de cursus of tijdens de cursus van verdere deelname afziet..
  4. Wat betreft coaching: Als een coachee de coaching-sessie niet 24 uur van tevoren bij de Coach annuleert, zal de coachee gefactureerd worden voor de sessie, tenzij er sprake is van een plotselinge ziekte of een noodgeval.
  5. In het geval dat de Trainer / Coach,, als onderdeel van zijn / haar verantwoordelijkheid voor uw welzijn, besluit uw verdere deelname aan de training te beëindigen zal een gedeeltelijke terugbetaling worden gedaan evenredig aan het niet gevolgde deel  van de training.
  6. ls de trainer de training / workshop / evenement niet zelf kan verzorgen zorgt deze voor vervanging. Als vervanging niet mogelijk is, stelt hij / zij alternatieve data beschikbaar waarop de lessen kunnen worden ingehaald. Als dat niet mogelijk is en de training / workshop / evenement voortijdig moet worden geannuleerd, worden de kosten voor de training / workshop / evenement 100% terugbetaald.

  Dat beveiliging

  1. Inspiring Mountains fungeert als gegevensbeheerder met betrekking tot de services die onder deze algemene voorwaarden worden geleverd en heeft een specifieke persoon die verantwoordelijk is voor de gegevens, zoals vermeld in onze privacyverklaring.
  2. Inspiring Mountains houdt zich aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en bewaart gegevens die naar ons zijn verzonden altijd op een veilige manier zoals beschreven in onze Privacyverklaring.
  3. Inspiring Mountains zorgt ervoor dat gegevensverwerking alleen plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden en zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.
  4. Lees de Privacyverklaring op de website van Inspiring Mountains voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken, opslaan en gebruiken.