Privacyverklaring

Inleiding

Wanneer u contact opneemt met Inspiring Mountains, onze diensten gebruikt of deze website bezoekt - https: /inspiringmountains.com - vertrouwt u ons met informatie over u. Het doel van deze Privacyverklaring is om uit te leggen:

 • Persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken
 • Hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen
 • Welke rechten u heeft met betrekking tot uw informatie
 • Delen van gegevens met derden
 • Wijzigingen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inspiring Mountains verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Locatiegegevens
 10. Internetbrowser en apparaat type
 11. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Speciale gegevenscategorieën

Gegevensbeschermingswetten specificeren speciale categorieën van persoonlijke gegevens (zoals etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksueel leven of strafblad). Voor ons Diensten  zijn de enige gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen gegevens over lichamelijke en geestelijke gezondheid. We erkennen echter dat onze gebruikers mogelijk andere persoonsgegevens aanbieden terwijl ze met ons communiceren.

Bezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inspiringmountains.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto's en video's

Om onze communicatie te verbeteren, kunnen we foto's, video's en getuigenissen op onze website, in nieuwsbrieven en berichten op sociale media gebruiken. Voordat we dit doen, zullen we duidelijk maken waarvoor het wordt gebruikt en uw hiervoor schriftelijk toestemming vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inspiring Mountains neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inspiringmountains.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inspiring Mountains verwerkt persoonsgegevens over u omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of vereist is om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen.

Inspiring Mountains verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het verbeteren van onze website en om ons aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen.
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van gegevens met derden

Inspiring Mountains verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inspiring Mountains blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoeken in kaart brengen

Inspiring Mountains maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag volgen, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. In het geval dat we dit doen, hebben we u bij uw eerste bezoek aan onze website al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Inspiring Mountains neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspiring Mountains) tussen zit.


Externe links

Af en toe kunnen we naar eigen goeddunken producten of diensten van derden opnemen of aanbieden via onze website of elektronische communicatie. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacy beleid, waarvoor wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. We proberen echter onze integriteit hoog te houden en verwelkomen alle feedback over andere sites.

De rechten die u heeft in relatie tot uw informatie

Wij erkennen uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens en zullen deze handhaven in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inspiring Mountains en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inspiringmountains.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inspiring Mountains wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk deze regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. U wordt geacht elke wijziging in de voorwaarden van het privacyverklaring te hebben geaccepteerd wanneer u de website bezoekt nadat wijzigingen zijn aangebracht,